Kancelaria Notarialna

Jakub Szczepański

Szanowni Państwo

Kancelaria Notarialna Jakub Szczepański mieści się w Płocku przy pl. Stary Rynek 7 lok. 2, gdzie Notariusz pełni usługi notarialne, a w przypadkach uzasadnionych dokonuje czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii (w szpitalu, domu, siedzibie spółki).

Notariusz Jakub Szczepański z Płocka realizuje pełen zakres czynności notarialnych. Zapewnia indywidualne podejście do każdego zlecenia, dotrzymywanie terminów i zachowanie powierzonych informacji w tajemnicy. Wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Notariusz

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Jakub Szczepański gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

 

Notariusz Płock – Kancelaria Notarialna Jakub Szczepański