Co powinieneś wiedzieć przed wizytą w kancelarii notarialnej w Płocku?

Z usług notariusza korzystać będziemy, gdy potrzebujemy poświadczenia dokumentów lub nasze działania wymagają sporządzenia aktu notarialnego – do takich należy na przykład sprzedaż nieruchomości. Obowiązkiem notariusza jest wyjaśniać nam powód oraz przebieg podejmowanych przez niego czynności, jest jednak kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed wizytą w jego biurze. Szczegóły w artykule.

 

Zakres pracy notariusza w Płocku

 

Zgodnie z definicją obowiązki notariusza obejmują przede wszystkim sporządzanie aktów stanowienia prawa, czyli urzędowych dokumentów potwierdzających skutki prawne pewnego stanu faktycznego. Do takich należą akty notarialne, czyli podstawowy i najbardziej kojarzony z kancelarią notarialną dokument. Jest on wymagany kiedy:

 

  • sprzedajemy czy kupujemy mieszkanie, dom lub działkę;
  • dokonujemy darowizny nieruchomości;
  • zrzekamy się prawa do nieruchomości;
  • zawieramy umowę małżeńską;
  • spisujemy testament lub odwołujemy już spisany;
  • potrzebujemy poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu czy wyciągu z okazanym dokumentem;
  • potrzebujemy poświadczenia pełnomocnictwa.

 

Notariusz zajmuje się ponadto sporządzaniem protestów, weksli i czeków. Wykonujący ten zawód, wśród nich Notariusz Jakub Szczepański z Płocka, są ustawowo osobami zaufania publicznego, a wszystkie dokonane przez nich czynności notarialne mają status dokumentu urzędowego. Do przeprowadzenia czynności notarialnych potrzebny będzie dokument potwierdzający naszą tożsamość oraz zdolność do ich przeprowadzenia – notariusz poinformuje nas, co dokładnie będzie potrzebne.

 

Pomoc notarialna

 

Kancelaria notarialna odpowiada nie tylko za przeprowadzenie określonych czynności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, ale udziela również pomocy prawnej w ich zakresie. Notariusz udziela fachowych porad związanych między innymi przyjęciem lub odrzuceniem spadku, jego podziałem oraz innymi kwestiami leżącymi w zakresie jego obowiązków. Porady notarialne towarzyszyć powinny ponadto wyjaśnieniom dotyczącym wszystkich przeprowadzanych czynności. Notariusz musi wyjaśnić uczestniczącym stronom, na czym one polegają oraz jaki będzie ich przebieg. Jeśli wśród uczestników jest osoba cierpiąca na rozmaite dysfunkcje – jest niewidoma, niesłysząca – to notariusz może powołać biegłego.

 

Każdy odpis czy inna czynność notarialna wiąże się z dokonaniem opłaty. Wysokość taksy uzależniona jest od rodzaju wykonywanej czynności oraz wartości przedmiotu, którego ona dotyczy, a także obowiązujących ustaw i rozporządzeń. I tak za czynność o wartości do 3.000 złotych zapłacimy 100 złotych. A na przykład za czynność o wartości od 30.001 do 60.000 zł zapłacimy 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30.000. Pamiętajmy jednak, że opłaty te mogą ulegać zmianie ze względu na koszty związane z przeprowadzeniem czynności prawnych czy też konieczność pracy poza kancelarią. Dlatego ich wysokość powinniśmy każdorazowo ustalać z notariuszem.