Do Czego Potrzebny Jest Notariusz i Akt Notarialny? Porady od Notariusza Jakuba Szczepańskiego z Płocka

Notariusz pełni kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu prawnego. Jego zadaniem jest sporządzanie, przyjmowanie i przechowywanie dokumentów urzędowych, które bez jego podpisu i pieczęci nie mają wartości urzędowej lub sądowej. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, której celem jest zapobieganie sporom sądowym poprzez profesjonalne zabezpieczenie interesów klientów.

Kiedy Potrzebny Jest Notariusz?

Z pomocy notariusza korzystamy w wielu sytuacjach. Najczęściej dotyczy to:

  • Sporządzania testamentu,
  • Sprzedaży działki,
  • Uzyskania poświadczenia kopii aktu.

Najczęstszą czynnością wykonywaną przez notariusza jest sporządzanie aktu notarialnego. Taki dokument jest niezbędny przy sprzedaży domu, darowiznie mieszkania, spisywaniu intercyzy, udzielaniu pełnomocnictwa czy zrzekaniu się praw do nieruchomości. Warto również udać się do notariusza w celu przechowania testamentu, aby zabezpieczyć go przed zniszczeniem. Aby notariusz sporządził jakikolwiek akt, klient musi okazać ważny dokument tożsamości. Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku.

Sporządzanie Dokumentów

Akt notarialny powinien zawierać:

  • Informacje o miejscu i dacie sporządzenia,
  • Określenie stron sprawy,
  • Nazwisko i adres kancelarii notarialnej,
  • Stwierdzenie odczytania aktu,
  • Podpisy oraz pieczęć z godłem narodowym.

Wszystkie puste pola muszą być przekreślone, a wyrazy skreślone w sposób umożliwiający ich odczytanie. Skreślenia nieomówione z notariuszem są nieważne. Sporządzanie dokumentów odbywa się w kancelarii notarialnej, ale możliwe jest również, jak w przypadku Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku, sporządzenie aktu w innym miejscu poza godzinami otwarcia kancelarii.

Wyjątkowe Sytuacje

W przypadku osób niesłyszących lub niemówiących notariusz może powołać osobę biegłą do komunikacji. Jeśli klient nie jest zdolny do podpisania się na dokumentacji, pozostawia na akcie odcisk palca, a obok wpisywane jest jego imię i nazwisko. Notariusz może wydać jedynie wypis dokumentu, gdyż oryginały muszą pozostać w kancelarii.

Unieważnienie Aktu Notarialnego

Można unieważnić akt notarialny, jeśli osoba, która go podpisała, była w stanie nieświadomości lub działała pod przymusem. W takim przypadku należy złożyć pozew do sądu cywilnego, wskazując przyczynę unieważnienia.

Opłaty za Akt Notarialny

Opłata za akt notarialny zależy od rodzaju dokumentu, ale są ustalone granice, których przekraczanie jest niedopuszczalne. W wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej klient może zostać zwolniony z opłaty, składając odpowiedni wniosek do sądu rejonowego.

Notariusz Jakub Szczepański w Płocku oferuje kompleksowe usługi notarialne, dbając o pełne bezpieczeństwo obrotu prawnego. Skontaktuj się z naszą kancelarią notarialną, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc w Twojej sprawie. Notariusz, Płock, kancelaria notarialna – Twoje  wsparcie w kwestiach usług notarialnych.