Weksel to papier wartościowy, w którym jego wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się, że inna osoba dokona na rzecz odbiory zapłaty określonej sumy pieniężnej albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. Kwestie finansowe jednak nie zawsze układają się po naszej myśli. Co zatem zrobić w sytuacji, w której dochodzi do nieprzyjęcia weksla lub odmowy jego zapłaty?

Co powinno się znaleźć w prawidłowo złożony proteście?

Biorąc pod uwagę fakt, z jak ważnym dokumentem mamy tutaj do czynienia, sama forma złożenia protestu jest ściśle regulowana przepisami obowiązującego prawa i nie może odbywać się na zasadzie pełnej dowolności. Co zatem powinno się w nim znaleźć? Mowa tutaj oczywiście o danych personalnych zarówno osoby, która żąda protestu, jak i tej, przeciwko której protest ma zostać złożony. W prawidłowo sporządzonym proteście do weksla nie może zabraknąć także stwierdzenia, że osoba, przeciw której protest ma zostać przygotowany, nie uczyniła zadość wezwaniu skierowanemu do niej.

Z przyczyn technicznych nie może zabraknąć oznaczenia miejsca oraz dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać. Pojawić musi się o tym, ile egzemplarzy weksla przygotowano. Na samym końcu dokumentu powinien znaleźć się natomiast podpis organu sporządzającego protest, pieczęć urzędowa oraz numer złożonego protestu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Dlaczego warto skorzystać z usług doświadczonego notariusza w Płocku?

Rola notariusza w Płocku podczas przebiegu całego procesu jest niezwykle istotna, ponieważ to właśnie on odpowiada m.in. za wpisanie protestu do repertorium „P”, prowadzonego wyłącznie dla protestów. Jeśli dłużnik, wobec którego skierowany jest protest, wyrazi jednoznaczną wolę spłacenia należności, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia odpowiedniego pokwitowania. W tym miejscu z pewnością warto podkreślić, iż za wykonanie tych czynności płaci posiadacz weksla oddawanego do protestu.

Niemniej w praktyce gospodarczej zdecydowana większość weksli wystawiana jest za klauzulą braku możliwości wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami. Lwia część z nich nie posiada również indosów. Dlatego też protesty weksli są dokonywane przez notariusza niezwykle rzadko. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, pracownicy dobrej kancelarii notarialnej w Płocku zadbają o najwyższą jakość obsługi swojego klienta. Obecnie koszt protestu weksla wynosi 5 zł, a do kwoty tej należy dodać 0,5% nadwyżki ponad 1000 zł sumy wekslowej. Do wskazanych opłat dochodzi jeszcze koszt wyjazdu poza kancelarię. W tym przypadku koszty sięgają do 50 zł za każdą rozpoczęta godzinę pracy notariusza.