Jakie poświadczenia wykonać może notariusz w Płocku?

Jedną z często realizowanych czynności notarialnych jest poświadczenie własnoręczności podpisu. Oprócz niego, notariusz jest w stanie stwierdzić zgodność np. odpisu czy wyciągu z oryginałem. Usługi w tym zakresie obejmują jednak również inne sytuacje, w których warto zdecydować się właśnie na notarialne poświadczenie. W jakich więc przypadkach dobrze jest zlecić takie działania notariuszowi?

Co daje notarialne poświadczenie podpisu?

Podpis jest niezwykle ważnym znakiem graficznym, który nadaje ważności np. różnego typu umowom. W sytuacji, gdy z różnych przyczyn występuje wątpliwość co do autentyczności złożonego podpisu, wykonać można jego notarialne poświadczenie. Nierzadko taka usługa jest również obowiązkiem. Podpis poświadczony w kancelarii notarialnej jest wymogiem przy umowach zbycia przedsiębiorstwa i zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w sytuacji, gdy udzielamy pełnomocnictwa do wykonywania poszczególnych czynności prawnych.

Notariusz może również na wskazanych dokumentach umieścić tzw. datę pewną. To kolejne z poświadczeń, jakie wykonać można m.in. w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego z Płocka. Oznacza to, że obie strony zawierające między sobą np. umowę, zrealizowały konkretną czynność prawną ostatecznie w terminie określanym właśnie jako data pewna. Nie są to jedyne poświadczenia notarialne – kiedy jeszcze się je wykonuje i w jakim celu?

Poświadczenie notarialne zgodności odpisu z oryginałem

Odpis aktu notarialnego to dokument, który ma taką samą moc prawną, jak jego oryginał. Często wymagane jest jednak potwierdzenie zgodności obu dokumentów ze sobą. W takiej sytuacji również musimy udać się do kancelarii notarialnej, gdzie zostanie sporządzone stosowne poświadczenie. Dotyczyć ono może zarówno odpisu, jak i kopii czy wyciągu dokumentu z jego oryginalną wersją.

Notariusz przygotowuje również poświadczenie pozostawania przy życiu. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w celu pozyskania środków należnych z różnych świadczeń. Takie poświadczenia notarialne najczęściej dotyczą jednak emerytur i rent. W kancelarii notarialnej sporządzane są także poświadczenia pozostawania osoby w danym miejscu i w określonym czasie. W wyjątkowych okolicznościach takie dokumenty wystawiane są nie tylko bezpośrednio w miejscu pracy notariusza, ale także poza nim. Należy jednak pamiętać, że w każdym z takich wypadków konieczne jest przedstawienie notariuszowi dowodu tożsamości. Typów poświadczeń notarialnych jest zatem kilka, a ich wykonanie może znacząco ułatwić rozwiązanie niektórych spraw. Niekiedy staje się też obowiązkiem.