Małżeńskie umowy majątkowe

Małżeńskie umowy majątkowe służą regulacji kwestii finansowych między małżonkami. Umowa majątkowa małżeńska musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Mocą tej umowy małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć (czyli włączyć przedmioty należące do majątku osobistego małżonka do wspólnego majątku) lub ograniczyć (wyłączając pewne elementy ze wspólnego majątku).

Najczęściej umowy majątkowe małżeńskie służą jednak ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, można również ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Warto pamiętać, że mogą zostać przygotowane i podpisane zarówno przed zawarciem ślubu, jak i po. Umowa majątkowa małżeńska może być również zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.