RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem danych osobowych jest Notariusz JAKUB SZCZEPAŃSKI.
2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem:
09-402 Płock, ul. Stary Rynek 7 lok. 2
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o
notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2017.0.2291) oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń
dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje
brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać,
aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
7. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to
w sprzeczności z przepisami prawa.