Akt notarialny

Jako notariusz zajmuję się sporządzaniem różnorodnych aktów notarialnych. Dokumenty te są wymagane przy wielu czynnościach prawnych, określonych odpowiednimi zapisami ustawowymi. W niektórych przypadkach Klienci decydują się na sporządzenie aktu notarialnego także gdy taka forma nie jest niezbędna według przepisów prawnych, jednakże przedmiot umowy stanowi istotną kwestię dla stron.

Akt notarialny sporządzany jest w obecności osób zainteresowanych, po potwierdzeniu ich tożsamości i zdolności do czynności prawnych. Oryginał sporządzonego aktu pozostaje w kancelarii notarialnej, a strony uczestniczące w czynności otrzymują wypisy z aktu notarialnego. Akt notarialny w archiwum kancelarii przechowywany jest przez 10 lat.

Ustanowiony pełnomocnik działa wówczas w naszym imieniu, reprezentuje nasz interes przed urzędami i instytucjami, osobami i organami administracji. Może załatwić za nas sprawę np. w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacyjnym czy ZUS. W takiej sytuacji pełnomocnictwo zazwyczaj może być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Są jednak przypadki, w których pełnomocnictwo musi być udzielone w formie aktu notarialnego, np. wtedy, gdy planujemy zbycie/nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Przy sporządzaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana obecność pełnomocnika – wystarczy, że w kancelarii stawi się osoba udzielająca pełnomocnictwa (mocodawca).